نقراه ای
نقره ای
ژوئن 17, 2018
سیاه

قطران : 4 میلی گرم

نیکوتین : 0.4 میلی گرم