نقراه ای
نقره ای
ژوئن 17, 2018
سفید

قطران : 1 میلی گرم

نیکوتین : 0.1 میلی گرم