بازده فیلتراسیون سیگار

ژوئن 27, 2018
Cigarette structure

ساختار سیگار

توضیح اصطلاحات : Wrapper – 1-1 به معنای پوشش دهنده و به 2 قسمت سیگار اطلاق میگردد: پوشش دور تنباکو(cigarette paper or cigarette wrapper) & پوشش […]